Werkwijze

Na telefonische aanmelding maak ik een afspraak met u voor een eerste gesprek. Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar moet u een verwijsbrief van uw huisarts voor specialistische GGZ meenemen.

In het eerste gesprek vraag ik naar uw klachten, leef-, woon- en werksituatie, achtergrond, gewoontes, eerdere behandelingen en eventuele medische problemen. Ook geef ik u een paar vragenlijsten. In het tweede gesprek is er ruimte voor verdieping van het al besprokene. In het derde gesprek bespreek ik de uitkomsten van de vragenlijsten met u en vertel ik hoe ik uw problemen zie en welke behandeling daarvoor het meest geschikt zou zijn. Ik volg hierbij de door de beroepsgroep goedgekeurde richtlijnen. Als dit nodig is verwijs ik u door naar een andere behandelaar of naar een instelling. Indien u zich kunt vinden in mijn diagnose van en visie op uw problemen en met een behandeling bij mij wilt beginnen maken we een vaste afspraak voor een bepaalde dag en tijd.

Binnen de vergoede zorg schrijf ik vervolgens binnen 4-6 weken een concept behandelplan hetgeen ik uitvoerig met u bespreek. Soms moet het concept op grond van dit gesprek enigszins bijgesteld worden. Indien u er zich in kunt vinden wordt het behandelplan definitief na ondertekening door ons beiden.

Psychotherapie en psychoanalyse hebben hetzelfde uitgangspunt maar verschillen in frequentie en in de positie. Gemiddeld duurt een psychotherapie korter dan een psychoanalyse.

Psychotherapie heeft, al naar gelang de aard van de problematiek, een frequentie van een keer per 14 dagen of van een, twee of drie keer per week. We zitten tegenover elkaar in een stoel. Binnen de specialistische GGZ varieren behandelingen in lengte van een aantal maanden tot een aantal jaar; het einde komt in zicht als u het gevoel heeft dat u zelf weer verder kunt.

Psychoanalyse heeft een frequentie van vier of vijf keer per week. U ligt op een bank en ik zit achter het hoofdeinde zodat u mij niet kunt zien. Hierdoor bent u als het ware meer in uw eigen wereld, minder afgeleid door wat u aan mij ziet of door de noodzaak een gesprek te voeren. Dit biedt de mogelijkheid uw innerlijke wereld grondiger te verkennen dan bij een psychotherapie.  Een psychoanalyse duurt veelal een aantal jaren. Het einde komt in zicht als u het gevoel heeft dat u zelf weer verder kunt. 

Een hogere behandelfrequentie stelt meer eisen aan uw integratieve vermogens. 

Uitgangspunt van een behandeling is steeds het streven meer inzicht te krijgen in de achtergrond van bepaalde ervaringen, klachten, symptomen en gedragingen. Ik probeer samen met u onderliggende patronen te ontdekken en na te gaan hoe deze begrepen kunnen worden. Belangrijk daarbij is de ontwikkeling die u in uw leven heeft doorgemaakt en hoe u meestal omgaat met anderen. Een manier om daar meer zicht op te krijgen is wat er gebeurt in het contact tussen u en mij in de behandeling.

Doordat u zich geleidelijk aan meer bewust wordt van onderliggende patronen en beter gaat snappen hoe bepaalde klachten gevormd zijn wordt het mogelijk om in uw dagelijkse leven andere keuzes te gaan maken en gaat u zich langzamerhand beter voelen.

Er is dus, in tegenstelling tot klachtgerichte therapieën, geen sterke focus op de klacht of het doen verdwijnen daarvan. Ik geef over het algemeen geen huiswerk. De focus is op het vergroten van inzicht en begrip voor alles wat u in uzelf opmerkt waardoor u in staat bent andere keuzes te maken waardoor uw klachten geleidelijk aan afnemen of verdwijnen. Het doel is dat stagnaties opgeheven worden en uw ontwikkeling weer op gang komt.  


Indien u tijdens de intake en/of behandeling onvrede voelt over mijn werkwijze, of onderdelen daarvan,  is het het beste om dit zo snel mogelijk bij mij aan te kaarten. Dan kunnen we e.e.a. bespreken en uitzoeken hoe dit het beste opgelost kan worden. Indien dit niet tot een oplossing leidt en/of indien uw ontevredenheid aanhoudt is het mogelijk advies te vragen bij de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten), waar ik bij aangesloten ben.  Zij hebben een klachtenregeling.

Bij  vragen over een eventuele behandeling  kunt u mij altijd bellen op mijn praktijktelefoonnummer 020 4689784. 

Privacy beleid (conform Algemene verordening gegevensbescherming (Avg))

PRIVACYSTATEMENT: C. Hartgers, praktijk voor psychotherapie & psychoanalyse

C. Hartgers, gevestigd te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34344442, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe C. Hartgers (hierna aan te duiden als CH) met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. 1.     Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie CH persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers van www.psy-hartgers.nl;
 3. alle overige personen die met CH contact opnemen of van wie CH persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

 1. 2.     Verwerking van persoonsgegevens

CH verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. c.      tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van CH zijn gegenereerd, zoals emailadres, naam en tel. nummer, indien een bezoeker het contactformulier op de website heeft ingevuld.

 

 1. 3.     Doeleinden verwerking

CH verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

 1. 4.     Rechtsgrond

CH verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. 5.        Verwerkers

CH kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van CH persoonsgegevens verwerken. CH sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. 6.        Persoonsgegevens delen met derden

CH deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. CH deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

 1. 7.        Doorgifte buiten de EER

CH geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt CH ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. 8.        Bewaren van gegevens

CH bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. CH hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 1. 9.        Wijzigingen privacy statement

CH kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van CH gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. 10.     Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht CH te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met CH door een e-mailbericht te sturen naar psy-hartgers@xs4all.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop CH persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met CH door een e-mailbericht te sturen naar psy-hartgers@xs4all.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deel deze pagina